Popis programu

Prečo sa letenky predávajú za 1 €?

Je 100 % zamestnanosť možná a prospešná pre hospodárstvo?

Sú zásahy štátu do ekonomiky potrebné?

Od čoho závisí kvalita života v regióne či krajine?

Ako presadiť nepopulárne, ale potrebné reformy?

Aplikovaná ekonómia Ťa nenaučí vymenovať teoretické modely. Naopak, pomôže Ti aplikovať ekonómiu na pochopenie a riešenie praktických otázok, ktoré Ťa zaujímajú. Naučíš sa analyzovať ekonomické javy a procesy, ako aj aplikovať ekonomické vedomosti v súkromnom aj verejnom sektore. Budeš vedieť kriticky uvažovať nad ekonomickými problémami, pracovať v tíme a prichádzať s kreatívnymi riešeniami založenými na ekonomických princípoch. Nadobudneš do praxe aplikovateľné vedomosti a praktické zručnosti z analytických techník a štatistických metód.

Uplatnenie absolventov

 • ekonomický analytik
 • ekonomický prognostik
 • špecialista v oblasti národného hospodárstva
 • analytik trhu práce
 • odborný pracovník v oblasti štatistiky
 • referent v štátnej správe
 • rozpočtový analytik

Zaujímavosti programu

 • prepojenie teórie a praxe: budeš sa učiť nielen od učiteľov, ale aj špičkových ľudí z praxe, na prednáškach stretneš napr. odborníkov z Národnej banky Slovenska, Inštitútu finančnej politiky, ministerstiev alebo renomovaných firiem;
 • schopnosť prepojiť najnovšie poznatky z ekonómie a podložiť svoje tvrdenia analýzou údajov z prieskumov, národných a medzinárodných štatistík;
 • schopnosť robiť ekonomické analýzy v tímoch, diskutovať o aktuálnych témach, prijať konštruktívnu kritiku;
 • široké možnosti okamžitého uplatnenia v praxi vďaka rastúcemu dopytu po absolventoch s ekonomickými vedomosťami a analytickými zručnosťami.

Z akých predmetov sa robí prijímacie konanie

 • všeobecné študijné predpoklady
 • cudzí jazyk

Predmety, ktoré absolvuje študent na tomto programe:

 • Mikroekonómia
 • Makroekonómia
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii
 • Regionálne ekonómia a politika
 • Ekonómia rozvoja
 • Základy ekonómie 1, 2
 • Matematika pre ekonómov
 • Podnikové hospodárstvo
 • Sociálna politika
 • Verejná politika 1
 • Cudzí jazyk 1, 2
 • Štatistika
 • Vybrané kapitoly z matematiky pre ekonómov
 • Úvod do ekonometrie 1
 • Hospodárska politika
 • Účtovníctvo pre manažérov
 • Metodológia ekonómie
 • Verejné financie