Popis programu

Štúdium študijného programu Manažérske rozhodovanie je založené na získavaní zručností v oblasti aplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii, ktoré sú podkladom pre realizáciu ekonomických analýz na všetkých úrovniach ekonomického rozhodovania. Študijný program je určený pre uchádzačov, ktorí majú analytické myslenie, a ktorí sa chcú naučiť systematicky a kvantitatívne zhodnotiť rôzne situácie, ponúknuť kvalifikované riešenie ekonomických problémov s využitím softvérových produktov pre zber, analýzu a vyhodnocovanie dát (Data Science), ekonomicky interpretovať dosiahnuté výsledky a implementovať ich do praxe.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Manažérske rozhodovanie nájde uplatnenie ako analytik úverového portfólia, analytik likvidácie, risk manažér, marketingový analytik, business analytik, a to najmä v bankovom a poistnom sektore, v brokerských a maklérskych spoločnostiach, v TOP manažmente podnikov, príp. vo výskume.

Zručnosti nadobudnuté na 1. stupni štúdia je možné ďalej rozvíjať na 2. stupni štúdia v študijných programoch Aktuárstvo, Operačný výskum a ekonometria, Štatistické metódy v ekonómii.

Zaujímavosti programu

Nadväzujúce študijné programy 2. stupňa štúdia (Aktuárstvo, Operačný výskum a ekonometria, Štatistické metódy v ekonómii) sú svojou povahou jedinečnými študijnými programami v SR.

Z akých predmetov sa robí prijímacie konanie

  • všeobecné študijné predpoklady
  • cudzí jazyk

Predmety, ktoré absolvuje študent v prvom ročníku na tomto programe

Okrem predmetov spoločného základu, sú to najmä predmety Teória pravdepodobnosti, Úvod do operačného výskumu I a II, Štatistické metódy, Mikroekonomická analýza, Účtovníctvo, Účtovníctvo podnikateľských subjektov, Finančná matematika, Úvod do ekonometrie I a II, Počítačové siete, Metódy štatistického porovnávania, Makroekonomická analýza, Sociálno hospodárska štatistika, Aplikácie štatistických metód, Úvod do aktuárstva. Ako povinne voliteľné predmety je možné študovať Databázové systémy, Hospodárska informatika I, Programovanie, Multimediálne systémy a pod.