Popis programu

Hlavným cieľom študijného programu Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia je naučiť našich študentov správne komunikovať s rôznymi kultúrami v rozličných jazykoch. Na Slovensku je tento študijný program ojedinelý, pretože spája štúdium dvoch cudzích jazykov na vysokej úrovni, interkultúrnu komunikáciu a základy ekonómie, práva a vybraných spoločenskovedných disciplín. Štúdium prebieha v dvoch cudzích jazykoch. Naši absolventi po ukončení štúdia ovládajú 2 cudzie jazyky na vysokej úrovni komunikatívnej kompetencie, majú poznatky z jazykovedy, dokážu použiť stratégie a techniky prekladu a tlmočenia a stratégie obchodných rokovaní v dvoch jazykoch, nadobudnú kulturologickú kompetenciu a majú poznatky z oblasti ekonomických a spoločenských vied a práva. Uplatnia sa predovšetkým na medzinárodnom pracovnom trhu, ďalej v štátnej správe, medzinárodných inštitúciách, nadnárodných spoločnostiach i domácich firmách.

Uplatnenie absolventov

 • asistent manažéra v nadnárodných, medzinárodných i domácich spoločnostiach, firmách a inštitúciách,
 • prekladateľ v rámci firmy, pracovník v oblasti zahraničných vzťahov, obchodu, politiky a kultúry,
 • pracovník v oblasti štátnej, verejnej správy a samosprávy

Zaujímavosti programu

 • atraktívny študijný program - nový študijný program jedinečný na Slovensku,
 • interdisciplinárne štúdium - spája jazykovedné, spoločensko–vedné a ekonomické disciplíny,
 • 95% predmetov je vyučovaných v dvoch profilových jazykoch,
 • prepojenie s praxou - spolupráca s domácimi a zahraničnými firmami a organizáciami (napr. Bundestag, Walter Group, KPMG Slovensko).

Z akých predmetov sa robí prijímacie konanie

 • všeobecné študijné predpoklady,
 • anglický jazyk

Predmety, ktoré absolvuje študent v prvom ročníku na tomto programe

 • úvod do štúdia anglického jazyka
 • úvod do štúdia 2. cudzieho jazyka (nemeckého, francúzskeho, španielskeho)
 • normatívna gramatika slovenského jazyka
 • lingvistická charakteristika súčasného anglického jazyka I.
 • lingvistická charakteristika súčasného 2. cudzieho jazyka I.
 • ekonomická teória 1.
 • ekonomická teória 2.
 • marketing
 • svetová ekonomika
 • telovýchovné aktivity