Od povinnosti vykonať
prijímaciu skúšku si oslobodený:

  • uchádzač o štúdium na Národohospodárskej fakulte (s výnimkou uchádzača o štúdium študijného programu aplikovaná ekonómia v anglickom jazyku a študijného programu financie, bankovníctvo a poisťovníctvo v anglickom jazyku), na Obchodnej fakulte, na Fakulte hospodárskej informatiky, na Fakulte podnikového manažmentu (s výnimkou uchádzača o štúdium študijného programu ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku), na Fakulte medzinárodných vzťahov a na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach, ktorý sa v akademických rokoch 2020/2021 – 2023/2024 zúčastnil na celoslovenskom kole odbornej, resp. ekonomicky zameranej súťaže, organizovanej s celoslovenskou pôsobnosťou pre študentov stredných škôl: Ekonomická olympiáda, Olympiáda mladý účtovník a Matematická olympiáda, konaných do 30. 4. 2024; 

  • uchádzač o štúdium študijného programu hospodárska informatika na Fakulte hospodárskej informatiky, ktorý sa v akademických rokoch 2020/2021 – 2023/2024 zúčastnil na celoslovenskom kole súťaže Olympiáda v informatike, konanej do 30. 4. 2024;

  • uchádzač o štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov, ktorý sa v akademických rokoch 2020/2021 – 2023/2024 zúčastnil celoslovenského kola jazykových olympiád s celoslovenskou pôsobnosťou pre študentov stredných škôl, konaných do 30. 4. 2024; 

  • uchádzač o štúdium na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach, ak sa v akademických rokoch 2020/2021 – 2023/2024 absolvoval celoslovenské kolo v rámci celoslovenskej súťaže Olympiáda podnikový hospodár pre stredoškolských študentov, organizovanej Podnikovohospodárskou fakultou EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, konanej do 30. 4. 2024; 

  • uchádzač o štúdium na jednotlivých fakultách EU v Bratislave, ak sa v akademických rokoch 2020/2021 – 2023/2024 absolvoval celoslovenské kolo v rámci celoslovenskej súťaže pre stredoškolských študentov prebiehajúcej minimálne v troch postupových kolách a súťaž organizovala niektorá z fakúlt EU v Bratislave do 30. 4. 2024;  (uchádzač požiada o odpustenie prijímacej skúšky dekana fakulty, žiada zasiela e-mailom na študijné oddelenie príslušnej fakulty)

  • uchádzač o štúdium na Národohospodárskej fakulte (s výnimkou uchádzača o štúdium študijného programu, študijného programu financie, bankovníctvo a poisťovníctvo v anglickom jazyku a študijného programu aplikovaná ekonómia v anglickom jazyku), na Obchodnej fakulte, na Fakulte hospodárskej informatiky, na Fakulte podnikového manažmentu (s výnimkou uchádzača o štúdium študijného programu ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku), na Fakulte medzinárodných vzťahov, na Fakulte aplikovaných jazykov, na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach, ktorý absolvuje test Všeobecných študijných predpokladov (alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady) a zároveň aj test z cudzieho jazyka, ktoré možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoločnosťou Scio v akademickom roku 2023/2024. Na štúdium bude prijatý uchádzač, ktorého percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60; 

  • uchádzač o štúdium študijného programu financie, bankovníctvo a poisťovníctvo v anglickom jazyku a študijného programu aplikovaná ekonómia v anglickom jazyku na Národohospodárskej fakulte a uchádzač o štúdium študijného programu ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku na Fakulte podnikového manažmentu, ktorý absolvuje test Všeobecných študijných predpokladov v anglickom jazyku a zároveň aj test z anglického jazyka, ktoré možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoločnosťou Scio v akademickom roku 2023/2024. Na štúdium bude prijatý uchádzač, ktorého percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60; 

  • Testy v rámci Národných porovnávacích skúšok možno absolvovať v priebehu akademického roka 2023/2024 v niekoľkých mestách na Slovensku, v Čechách a na Ukrajine. Testy je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší dosiahnutý výsledok testu. Test musí uchádzač vykonať najneskôr do 1. 5. 2024. 

 

Testy v rámci Národných porovnávacích skúšok môžeš absolvovať v priebehu akademického roka 2023/2024 v niekoľkých mestách na Slovensku aj v Čechách. Testy môžeš absolvovať viackrát. Započíta sa ti vždy najlepší dosiahnutý výsledok testu. Test musíš vykonať najneskôr do 1. mája 2024.

Ak neabsolvuješ všetky predpísané testy v rámci Národných porovnávacích skúšok v danej hranici percentilu, musíš sa zúčastniť prijímacej skúšky na danú fakultu zo všetkých predmetov prijímacej skúšky.

 

Výsledky olympiád a testov nie je nutné dokladovať, EU v Bratislave si ich zisťuje sama do 1. mája 2024.