Od povinnosti vykonať
prijímaciu skúšku si oslobodený:

  • ak si sa ako uchádzač o štúdium na NHF (s výnimkou študijného programu ekonómia a právo a študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku), OF, FHI, FPM (s výnimkou ekonómia a manažment v anglickom jazyku), FMV a PHF, zúčastnil alebo zúčastníš na celoslovenskom kole odbornej, resp. ekonomicky zameranej súťaže, organizovanej s celoslovenskou pôsobnosťou pre študentov stredných škôl: Ekonomická olympiáda, Olympiáda mladý účtovník a Matematická olympiáda, konanej do 30. apríla 2022;

  • ak si sa ako uchádzač o štúdium na FAJ, zúčastnil alebo zúčastníš celoslovenského kola jazykovej olympiády s celoslovenskou pôsobnosťou pre študentov stredných škôl konanej do 30. apríla 2022;

  • ak si ako uchádzač o štúdium na jednotlivých fakultách EU v Bratislave absolvoval alebo absolvuješ celoslovenské kolo v rámci celoslovenskej súťaže pre stredoškolských študentov a súťaž organizovala alebo organizuje niektorá z fakúlt EU v Bratislave do 30. apríla 2022;

  • ak ako uchádzač o štúdium na NHF (s výnimkou študijného programu ekonómia a právo), OF, FHI, FPM, FMV a PHF, absolvuješ test Všeobecných študijných predpokladov (alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady) a zároveň aj test z cudzieho jazyka, v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoločnosťou Scio. Na štúdium budeš prijatý, ak dosiahneš percentil z každého testu rovný alebo vyšší ako 60.

  • ak ako uchádzač o štúdium študijných programov v anglickom jazyku (financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku na NHF alebo ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku na FPM), absolvuješ test Všeobecných študijných predpokladov v anglickom jazyku a zároveň aj test z anglického jazyka, ktoré možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoločnosťou Scio. Na štúdium budeš prijatý, ak dosiahneš percentil z každého testu rovný alebo vyšší ako 60.

  • ak ako uchádzač o štúdium na FAJ, absolvuješ test Všeobecných študijných predpokladov (alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady) a zároveň aj testy z vybraných dvoch cudzích jazykov, ktoré možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoločnosťou Scio. Na štúdium budeš prijatý vtedy, ak dosiahneš percentil z každého testu rovný alebo vyšší ako 60.

 

Testy v rámci Národných porovnávacích skúšok môžeš absolvovať v priebehu akademického roka 2021/2022 v niekoľkých mestách na Slovensku aj v Čechách. Testy môžeš absolvovať viackrát. Započíta sa ti vždy najlepší dosiahnutý výsledok testu. Test musíš vykonať najneskôr do 30. apríla 2022.

Ak neabsolvuješ všetky predpísané testy v rámci Národných porovnávacích skúšok v danej hranici percentilu, musíš sa zúčastniť prijímacej skúšky na danú fakultu zo všetkých predmetov prijímacej skúšky.

 

Výsledky olympiád a testov nie je nutné dokladovať, EU v Bratislave si ich zisťuje sama do 30. apríla 2022.