Ako a kam uhrádzať poplatky za prihlášku

Poplatok40 €

Za prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia pri podaní prihlášky v elektronickej podobe (uvedená výška poplatku neplatí pre študijný program ekonómia a právo na 1. stupni štúdia a pre študijné programy v cudzom jazyku). EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme AiS2 EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

Poplatok60 €

Za prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia pre študijný program ekonómia a právo. Uchádzač, ktorý má záujem študovať študijný program ekonómia a právo podáva na tento program samostatnú prihlášku na Národohospodársku fakultu EU v Bratislave.

 

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.

Poplatok bude použitý výhradne na prípravu a realizáciu prijímacieho konania a prijímacej skúšky. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača nevracia.

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľa hodných dôvodoch neúčasti na prijímacích skúškach na 1. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty EU v Bratislave najneskôr do 31. mája 2024 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

 

Poplatok za prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia sa uhrádza na túto adresu (okrem poplatku za prijímacie konanie na študijný program 1. stupňa štúdia – ekonómia a právo): 

 • názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v nasledujúcom tvare (NHF EUBA, OF EUBA, FHI EUBA, FPM EUBA, FMV EUBA, FAJ EUBA, PHF EUBA)
 • číslo účtu v tvare IBAN: pre bratislavské fakulty SK47 8180 0000 0070 0008 0671
 • číslo účtu v tvare IBAN: pre PHF v Košiciach SK17 8180 0000 0070 0008 1308
 • názov banky: Štátna pokladnica
 • variabilný symbol:
  • rodné číslo uchádzača (bez lomítka)
  • u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare rrmmdd0000 (napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)
 • špecifický symbol:
  • Národohospodárska fakulta 1010003
  • Obchodná fakulta 1020003
  • Fakulta hospodárskej informatiky 1030003
  • Fakulta podnikového manažmentu 1040003
  • Fakulta medzinárodných vzťahov 1050003
  • Fakulta aplikovaných jazykov 1060003
  • Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 1070003

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:

IBAN:

 • SK47 8180 0000 0070 0008 0671 – pre bratislavské fakulty
 • SK17 8180 0000 0070 0008 1308 - pre PHF v Košiciach

SWIFT (pre úhradu z krajín EÚ):

 • SPSRSKBA
 • Banka: Štátna pokladnica
 • Radlinského 32, Bratislava

SWIFT (pre úhradu z TRETÍCH krajín): 

 • SUBASKBX
 • Banka: VÚB, a. s.
 • Mlynské Nivy, Bratislava

 

Poplatok za prijímacie konanie na študijný program EKONÓMIA A PRÁVO vo výške 60 € sa uhrádza na túto adresu:

 • názov fakulty v nasledujúcom tvare: NHF EP EUBA
 • číslo účtu v tvare IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671
 • kód banky: 8180 – Štátna pokladnica
 • variabilný symbol:
  • rodné číslo uchádzača (bez lomítka)
  • u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare rrmmdd0000 (napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)
 • špecifický symbol: Národohospodárska fakulta – 1010013

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:

 • IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671

Bankové spojenie pre úhradu z krajín EÚ:

 • SWIFT: SPSRSKBA
 • Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava

Bankové spojenie pre úhradu z tretích krajín:

 • Banka príjemcu: STATNA POKLADNICA
 • Radlinskeho 32 810 05 Bratislava Slovakia
 • BIC/SWIFT**: SPSRSKBAXXX

Sprostredkujúca banka príjemcu**:

 • Vseobecna uverova banka, a. s.
 • Mlynske Nivy 1 829 90
 • Bratislava Slovakia
 • BIC/SWIFT**: SUBASKBXXXX