Tieto pokyny na vypĺňanie elektronickej prihlášky slúžia iba na evidenciu prihlášok u záujemcov o štúdium na 1. stupni štúdia – bakalárskom štúdiu – na Ekonomickej univerzite v Bratislave a jej fakultách.

Prečítaj si pozorne nasledujúce pokyny a pri vytváraní prihlášky a jej evidencii postupujte podľa nich.

Venuj pozornosť kompletnému vyplneniu elektronickej prihlášky. Iba kompletne vyplnená elektronická prihláška oprávňuje uchádzača uhradiť poplatok vo výške 40 € (s výnimkou poplatku za študijný program Ekonómia a právo a poplatku za študijné programy v cudzom jazyku).

Dôrazne upozorňujeme na dodržiavanie diakritiky pri vypĺňaní elektronickej prihlášky (veľké a malé písmená, dĺžne a mäkčene a pod.).

 

Registrácia

 1. Zadaj do počítača nasledujúcu adresu: https://e-prihlaska.euba.sk a postupuj tak, aby si sa dostal do Akademického informačného systému EU v Bratislave.

 2. Zaregistruješ sa tak, že klikneš na tlačidlo „Registrovať“.

 3. Vyplň všetky údaje v registračnom formulári.

 4. Zadaj kontrolné údaje podľa pokynov.

 5. Údaje potvrď kliknutím na tlačidlo OK.

 

Prihlásenie

 1. Ak si zaregistrovaný/zaregistrovaná vyplň email a heslo uvedené v registrácii. Uchádzač, ktorí už študoval/študuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave a má vytvorený používateľský prístup na ais2.euba.sk do položky Email zadaj prihlasovacie meno z ais2.euba.sk, zadaj heslo v prihlasovacom formulári.

 2. Stlač tlačidlo „Prihlásiť“.

 3. Zabudli ste heslo?

  • Vyplň e-mail

  • Zadaj kontrolné údaje podľa pokynov

  • Údaje potvrď kliknutím na tlačidlo OK

Upozornenie: do položky „E-mail“ uveď emailovú adresu, ktorú si uviedol/uviedla pri registrácii, inak ti nové heslo nebude môcť byť zaslané.

 

Vytvorenie prihlášky

 1. Klikni na položku „Prijímacie konanie“ v ľavom stĺpci obrazovky.

 2. V pravej časti obrazovky klikni na položku „VSPK060 – Elektronické prihlášky“.

 3. V políčku „Výber stupňa štúdia“ zvoľ I. – bakalársky stupeň.

 4. Klikni na tlačidlo „Pridať prihlášku“ v ľavej hornej časti obrazovky.

 5. Do políčka „Študijný program“ napíš názov (prípadne skratku) študijného programu, o ktorého štúdium sa uchádzaš a použi tlačidlo Vyhľadať.

 6. Upozornenie: študijné programy, ktoré obsahujú vo svojej skratke písmeno „e“ (napr. bZPe_10), sú študijné programy v externej forme štúdia. Niektoré študijné programy obsahujú vo svojej skratke aj skratku pedagogického pracoviska, v ktorom sa uskutočňujú (napr. MI – Michalovce).

 7. Zo zoznamu vyhľadaných študijných programov si zvoľ konkrétny študijný program podľa akademického roka, v ktorom chceš nastúpiť na štúdium a tlačidlom Potvrdiť potvrď svoj výber.
  Upozornenie:
   Údaje na každej záložke prihlášky je potrebné potvrdiť tlačidlom ďalej. V prípade, že nejaké údaje danej záložky nespĺňajú očakávané hodnoty, chyby a upozornenia sa vypíšu v hornej časti prihlášky. Chyby sú označené červenou farbou a je nutné ich opraviť, aby bolo možné prejsť na ďalšiu záložku. Upozornenia sú vypísané oranžovou farbou a majú upozorniť na údaje, ktoré je nutné skontrolovať. Pri každej kontrolovanej položke je možné nájsť tlačidlo „“, ktorého stlačením vyvoláte popis, čo je v danej položke očakávané.

 8. Vyplň záložku s osobnými údajmi. Zoznam prípustných položiek pre štátne občianstvo získaš po kliknutí na tlačidlo + „Vybrať štátne občianstvo“. Podobným spôsobom vyber národnosť. Tlačidlo  slúži na vymazanie obsahu políčka. Okrem povinných údajov vyplň aj miesto narodenia, štát narodenia a telefón. Do položky „Číslo pasu“ uvedie zahraničný uchádzač z krajín EU číslo OP, ak nemá pas.

 9. Vyplň záložku „Ďalšie údaje“ s údajmi o rodičoch. Vyplň meno, priezvisko a rodné priezvisko matky a otca. Ďalej vyplň údaje o adrese trvalého bydliska. Povinné položky sú označené žltou farbou. Po kliknutí na výberové tlačidlo + je k dispozícii výberový zoznam. Ak pri evidovaní obce zadáš PSČ doručovacej pošty, pri stlačení tlačidla „Enter“ sa doplní obec, v ktorej sídli doručovacia pošta s týmto PSČ. Ak ikonka pre výber z číselníka ostane aktívna, kliknutím na ňu sa zobrazí zoznam obcí, pre ktoré je daná pošta doručovacou. Štát sa spravidla doplní automaticky. Korešpondenčnú adresu vyplň iba v prípade, ak je iná ako adresa trvalého bydliska.

  Vypĺňaniu údajov o adrese trvalého bydliska a o korešpondenčnej adrese venuj zvýšenú pozornosť. Od ich správneho a úplného uvedenia závisí spoľahlivosť ďalšej korešpondencie v rámci prijímacieho konania.

  Systém načítava do adresy prednostne údaje z bielych polí, preto, ak sa v číselníku nenájde presná zhoda adresy, je potrebné adresu spresniť v bielom poli.

 10. Vyplň záložku s názvom „Prihláška“.

  Študijný program, na ktorý sa hlásiš, je v prihláške vyplnený na základe predchádzajúcich krokov. Prvotne vybraný študijný program jednej fakulty je možné zmeniť jeho vymazaním použitím tlačidla vpravo od študijného programu a nový študijný program je možné vybrať tlačidlom +.

 11. Ak sa ti zobrazí tabuľka „Výber predmetov“, povinné predmety prijímacej skúšky (Všeobecné študijné predpoklady) sú už vyznačené. Vyber si tebou zvolený cudzí jazyk, z ktorého budeš robiť prijímaciu skúšku tým, že ho vyznačíš a potvrdíš tlačidlom OK.

  Všetky predmety prijímacej skúšky sa potom vyznačia do formulára. Cudzí jazyk je možné zmeniť použitím tlačidla. Uchádzači o štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov budú mať povinný predmet prijímacej skúšky (Všeobecné študijné predpoklady) vyznačený. Vyberajú si dva cudzie jazyky z nasledujúcich kombinácií:

  • z anglického a nemeckého jazyka alebo

  • z anglického a francúzskeho jazyka alebo

  • z anglického a španielskeho jazyka alebo

  • z nemeckého a francúzskeho jazyka alebo

  • z nemeckého a španielskeho jazyka.

 12. Ak máš záujem uviesť na prihlášku aj iný študijný program danej fakulty v inej forme štúdia (napr. na 1. mieste chcete uviesť študijný program XY v dennej forme a na 2. mieste chceš uviesť ten istý študijný program XY v externej forme štúdia), použijete v ďalšom študijnom programe tlačidlo +, zobrazia sa Vám študijné programy tej istej fakulty a postupuj obdobne, ako v prvom prípade.

 13. Uchádzači o štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov sú povinní si vybrať dva cudzie jazyky z nasledujúcich kombinácií:

  • z anglického a nemeckého jazyka alebo

  • z anglického a francúzskeho jazyka alebo

  • z anglického a španielskeho jazyka alebo

  • z nemeckého a francúzskeho jazyka alebo

  • z nemeckého a španielskeho jazyka.

 14. Vyplň záložku „Predchádzajúce pôsobenie“. Zadaj údaje o strednej škole – druh strednej školy, kód strednej školy z číselníka kliknutím na tlačidlo + a kód študijného odboru z číselníka kliknutím na tlačidlo . Nezabudni vyplniť (aj predpokladaný) rok maturity.

  V prípade, že vlastníš elektronickú žiacku knižku, môžeš použiť načítanie známok strednej školy priamo zo žiackej knižky. Stlač tlačidlo Elektronická žiacka knižka. Budeš presmerovaný na stránku, kde sa prihlásiš do svojej elektronickej žiackej knižky. Po prihlásení sa vráť na prihlášku a stlač tlačidlo Načítať školu.

  Prípadne zadaj údaje aj o doteraz navštevovaných vysokých školách.

  Ak sa v číselníku nenachádza vysoká škola, ktorú si študoval/študovala napr. v zahraničí, zadaj jej názov v poli „Univerzita“.

 15. Vyplň záložku „Prospech na strednej škole“. Vyplň prospech dosiahnutý na koncoročných (výročných) vysvedčeniach v jednotlivých ročníkoch vypočítaný na dve desatinné miesta (bez započítania známky zo správania a nepovinných predmetov). Kliknutím na pole určené pre celkový prospech sa ti vypočíta dosiahnutý študijný priemer na strednej škole.

 16. Uchádzači, ktorí maturovali pred rokom 2024, vyplnia všetky roky štúdia na strednej škole. Uchádzači, ktorí budú maturovať v roku 2024, vyplnia údaje za 1. – 3. ročník (u päťročných škôl za 1. – 4. ročník) štúdia.

 17. Pomocou tlačidla „+“ postupne zadaj jednotlivé predmety študované na v jednotlivých ročníkoch strednej školy a vyplň údaje o dosiahnutom prospechu z daného predmetu. Po kliknutí na pole, v ktorom sa zobrazí prvý z predmetov, sa rozbalí databáza s ponukou ďalších predmetov. Ak sa predmet, ktorý si študoval, v danej databáze nenachádza, vyber položku „Iný predmet“ a v poli „Popis predmetu“ uveď jeho názov.

 18. Ak ste maturovali pred rokom 2024, uveď aj údaje o predmetoch maturitnej skúšky. V stĺpci „Externá časť“ a „Interná časť“ uvádzajte percentuálnu úspešnosť z daného predmetu. V stĺpci „Úroveň“ sa kliknutím na príslušný riadok zobrazí zoznam možností. Úroveň maturity (A,B,C) vyber v prípade, že si maturoval v rokoch 2005 – 2008, inak vyber „N“.

  Ak si použil načítanie z elektronickej žiackej knižky na záložke „Predchádzajúce pôsobenie“, tak stlač tlačidlo Načítať známky, ktoré ti umožní natiahnutie údajov o predmetoch a známkach za jednotlivé ročníky, prípadne maturitu, ktoré sú zaevidované v el. žiackej knižke.

 19. Nie je potrebné prikladať žiadne prílohy.

 20. Klikni na tlačidlo OK a ulož zadané údaje. Údaje môžeš uložiť aj skôr a potom sa môžeš k zadávaniu údajov vrátiť.

 21. Údaje pre zaplatenie poplatku za el. prihlášku si nájdeš na stránke Všeobecné informácie o prijímacom konaní v pokynoch pre prijímacie konanie.

 

Modifikácia údajov prihlášky

 1. Vo formulári „VSPK060 Elektronické prihlášky“ klikni na prihlášku, ktorú chceš modifikovať a stlač tlačidlo  a postupujte v súlade s pokynmi na vytvorenie prihlášky. 

 2. Ak si chceš iba prezrieť obsah už vytvorenej prihlášky, klikni na tlačidlo .

 

Potvrdenie prihlášky

 1. Ak je už prihláška kompletne vyplnená a nechceš do jej obsahu zasahovať, potvrď prihlášku kliknutím na tlačidlo a vyber možnosť „Potvrdiť“.

 

Upozornenie: Ak si chceš podať prihlášku na viacero fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave, musíš vytvoriť prihlášku na každú z týchto fakúlt a zaplatiť za každú prihlášku manipulačný poplatok. 

 

Problémy s prihláškou? Zadanie nesprávnych údajov?

Kontaktuj študijné oddelenie fakulty, na ktorú odosielaš prihlášku.